2023-05-08

Ogłoszenie o przetargu pisemnym nieograniczonym

O G  Ł  O  S  Z  E  N  I  E

Miejski  Ośrodek  Sportu  i  Rekreacji  w  Mielcu ogłasza  przetarg pisemny nieograniczony  na  dzierżawę pomieszczeń przeznaczonych pod działalność gastronomiczną w budynku Hali Sportowo Widowiskowej  w Mielcu przy  ul. Solskiego 1

1. Położenie:  lokal położony jest na I piętrze  budynku  Hali sportowo – widowiskowej, działka  Nr 1517/18, obręb 2 . Wejście do lokalu znajduje się od ul. Solskiego, wspólne z wejściem na część basenową. Na I piętro prowadzą schody oraz istnieje możliwość wjazdu windą dla osób z trudnościami w poruszaniu się.

2. Powierzchnia całkowita:  235 m2

3. Wykaz pomieszczeń:

 

Lp.

Przeznaczenie pomieszczenia

Powierzchnia w m2

1.

Sala konsumpcyjna

111,7

2.

Bufet

10,3

3.

Kuchnia

30,2

4.

Zmywalnia

6,5

5.

Chłodnia 1

2,8

6.

Chłodnia 2

3,8

7.

Szatnia

8,2

8.

WC

4,3

9.

Komunikacja

36,7

10.

Pomieszczenie socjalne

4,3

11.

Pomieszczenie mycia warzyw

2,9

12.

Magazyn napojów

2,7

13.

Magazyn produktów suchych

6,3

14.

Pomieszczenie porządkowe

1,9

15.

Kantorek

2,4

 

RAZEM :

 

 

235 

Pomieszczenia dodatkoweogólnodostępne, usytuowane w obrębie sali konsumpcyjnej: toaleta damska, toaleta męska, toaleta dla osób niepełnosprawnych, pokój odpoczynku i karmienia.

UWAGA:W przypadku organizacji przez dzierżawcę  imprez zamkniętych oraz w przypadku prowadzenia działalności w lokalu poza godzinami otwarcia basenów - sprzątanie toalet ogólnodostępnych, toalety dla niepełnosprawnych, pokoju odpoczynku i karmienia, należeć będzie do dzierżawcy, w pozostałych przypadkach należeć będzie do wydzierżawiającego.

4. Przeznaczenie lokalu: prowadzenie lokalu gastronomicznego restauracja – kawiarnia

5. Forma przetargu: przetarg pisemny nieograniczony

6. Cena wywoławcza: 20,00zł/m2 (brutto )

7. Termin wnoszenia opłat z tytułu dzierżawy – miesięcznie,na podstawie otrzymanej faktury        

8. Zasady  aktualizacji opłat :czynsz z tytułu dzierżawy będzie podlegał waloryzacji dokonywanej w marcu każdego roku, począwszy od roku 2024 - stosownie do wysokości wskaźnika  wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych.

9. Czas trwania najmu: 3 lata

Po wyłonieniu Dzierżawcy, Wydzierżawiający podpisze umowę przedwstępną z Dzierżawcą, z zapewnieniem zawarcia umowy ostatecznej po dokonaniu odbiorów końcowych obiektu.

Warunkiem zawarcia umowy ostatecznej jest posiadanie przez Wydzierżawiającego pełnego prawa do dysponowania halą sportową poprzedzone odbiorem końcowym budynku przez Wydzierżawiającego.

10. Informacje dodatkowe :       

Dzierżawcę  poza czynszem obciążają wydatki związane z utrzymaniem lokalu:

 • woda i kanalizacja według wskazań podlicznika
 • energia elektryczna według wskazań podlicznika
 • c.o. na podstawie dzierżawionej powierzchni według stawki   3,50 zł za m       
 • usługi teleinformatyczne  -  obowiązek zawarcia umowy z operatorem,      
 • wywóz nieczystości stałych  -  obowiązek zawarcia umowy z operatorem, w tym na wywóz zużytego oleju spożywczego
 • podatek od nieruchomości według stawek określonych w uchwale Rady Miasta Mielca
 • utrzymanie czystości, ładu i porządku w dzierżawionych pomieszczeniach
 • utrzymywanie w czystości okien dzielących salę konsumpcyjną z salą basenową od strony sali konsumpcyjnej
 • w przypadku odtwarzania audio – video – obowiązek zawarcia umowy w zakresie praw autorskich dotyczących odtwarzania utworów w miejscach publicznych
 • inne wymagane prawem – obowiązek zawarcia umowy z odpowiednim operatorem

11. UWAGI:

 1. Dzierżawca zobowiązany jest do kompletnego wyposażenia lokalu, tj.: kuchni i zaplecza, pomieszczeń socjalnych, baru, sali konsumpcyjnej. W związku z czym musi przedłożyć wydzierżawiającemu do akceptacji plan i kosztorys zakupu wyposażenia niezbędnego do prowadzenia działalności.
 2. Rozstawienie stolików i krzeseł dla klientów jest możliwe tylko w obrębie sali konsumpcyjnej.
 3. Wydzierżawiający wymaga aby Dzierżawca wraz z ofertą przedłożył opis profilu prowadzenia działalności wraz z proponowaną listą oferowanych do sprzedaży produktów, z zastrzeżeniem, że oferta powinna zawierać  produkty prozdrowotne, zarówno wśród pokarmów, jak i wśród napojów.
 4. Wydzierżawiający zastrzega sobie prawo do zawarcia umowy z podmiotem świadczącym usługi sprzedaży z automatów vendingowych, zlokalizowanych na terenie hali, bez możliwości zastrzeżenia przez Dzierżawcę sprzedaży jakichkolwiek produktów.
 5. Dzierżawca na czas trwania imprez i wydarzeń sportowo – kulturalnych oraz widowiskowych, organizowanych w hali na arenie głównej,  których organizatorem lub współorganizatorem będzie Wydzierżawiający, będzie mógł złożyć ofertę  dodatkową na świadczenie usług cateringowych w  punkcie koncesyjnym w obrębie hali.

Oferty na formularzu ofertowym / załącznik nr 1 / wraz ze szczegółowym planem i kosztorysem, o których mowa w Uwagach pkt 11 ust. 4 w zakresie wyposażenia w sprzęt i umeblowanie  należy składać w zaklejonych kopertach w sekretariacie MOSIR Mielec ul. Solskiego 1 pok. 23 / trybuna wschodnia/ do dnia 23 maja 2023r. do godz. 10.00.

 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23 maja 2023r. o godz. 10.30.

 

Zasady przetargu określa regulamin dostępny w siedzibie MOSiR Mielec, ul. Solskiego 1 oraz na stronie WWW.mosir.mielec.pl.

 

Wadium pieniężne w wysokości  5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) należy uiścić  na konto MOSiR w Mielcu nr  konta: 02 1020 4913 0000 9102 0119 4539 w terminie do 19.05.2023 r.

 

Wzór umowy dzierżawy stanowi załącznik  nr 2

Schemat pomieszczeń stanowi załącznik nr 3

Opis przykładowego wyposażenia pomieszczeń stanowi załącznik nr 4

 

Pomieszczenia  można oglądać w dniach 16-17.05.23r.  w godzinach 10.00 - 14.00, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.

 

Osoba upoważniona do udzielania informacji na temat przetargu: Janusz Godek  tel.17 787 48 52.

 

Wszystkie informacje  dotyczące przetargu znajdują się na stronie www.mosir.mielec.pl

Załączniki

Przeczytaj o systemie i przetwarzanych w nim danych

Tożsamość administratora systemu
Administratorem Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej (SSDIP), który służy do udostępniania podmiotowych stron BIP jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-583) przy Al. Ujazdowskich 1/3, który zapewnia jego rozwój i utrzymanie. Minister Cyfryzacji w ramach utrzymywania i udostępniania systemu SSDIP zapewnia bezpieczeństwo publikowanych danych, wymagane funkcjonalności oraz rejestrowanie i nadawanie uprawnień redaktorów BIP dla osób wskazanych we wnioskach podmiotów zainteresowanych utworzeniem własnych stron podmiotowych przy użyciu SSDIP zgodnie z art. 9 ust. 4 pkt 3 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1429).
Minister Cyfryzacji, jako administrator systemu SSDIP jest jednocześnie administratorem danych osób wnioskujących o dostęp do SSDIP w celu utworzenia podmiotowych stron BIP oraz osób wyznaczonych do ich redagowania.
Tożsamość administratora danych
Administratorem danych osobowych przetwarzanych w systemie SSDIP w zakresie osób wnioskujących o utworzenie podmiotowej strony BIP oraz osób wyznaczonych do ich redagowania (redaktorów podmiotowych stron BIP) jest Minister Cyfryzacji.

Administratorami danych publikowanych na podmiotowych stronach BIP utworzonych w ramach SSDIP są podmioty, które daną stronę podmiotową BIP utworzyły. Podmioty te decydują o treści danych, w tym treści i zakresie danych osobowych publikowanych na podmiotowych stronach BIP, ich rozmieszczeniu, modyfikacji i usuwaniu.
Minister Cyfryzacji, jako Administrator systemu SSDIP w odniesieniu do materiałów publikowanych na podmiotowych stronach BIP jest podmiotem przetwarzającym. Może on ingerować w treść materiałów publikowanych na poszczególnych stronach podmiotowych BIP jedynie w przypadku, gdy właściwy podmiot, który daną stronę utworzył i nią zarządza utracił do niej dostęp lub z innych przyczyn utracił nad nią kontrolę.
Dane kontaktowe administratora systemu SSDIP
Z administratorem systemu SSDIP można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, pisemnie na adres siedziby administratora, lub na adres ul. Królewska 27, 00-060 Warszawa.
Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych
Administrator systemu SSDIP wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl lub listownie – na adres ul. Królewska 27, 00-060 Warszawa. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować wyłącznie w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych osób składających wnioski o udostepnienie SSDIP, redaktorów poszczególnych stron BIP, oraz incydentów bezpieczeństwa.
W sprawach przetwarzania danych osobowych zawartych w treści materiałów publikowanych w ramach poszczególnych stron podmiotowych, należy się kontaktować z inspektorem ochrony danych podmiotu, którego strona BIP dotyczy, ich redaktorem lub kierownictwem podmiotu, który daną stronę podmiotowa BIP utworzył.
Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania
Celem przetwarzania danych publikowanych na stronach podmiotowych BIP przez poszczególne podmioty jest udostępnienie informacji publicznej wytworzonej w urzędzie i dotyczącej działalności urzędu. Podstawę prawną publikacji stanowi wypełnienie obowiązku prawnego, o którym mowa w art. 8 oraz art. 9 ust 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.
Celem udostępniania systemu SSDIP przez Ministra Cyfryzacji jest umożliwienie podmiotom zobowiązanym, o których mowa w art. 4 ust 1 i 2 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, utworzenia i prowadzenia własnych stron BIP (co wynika z art. 9 ust. 4 pkt 3 oraz art. 9 ust. 4a ww. ustawy).
Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych
Dane osobowe w zakresie imienia, nazwiska, nr telefonu, nr faksu dotyczące redaktorów podmiotowych stron BIP oraz dane osobowe publikowane w ramach treści materiałów zamieszczanych na poszczególnych podmiotowych stronach BIP są danymi udostępnianymi publicznie bez żadnych ograniczeń, w tym Centralnemu Ośrodkowi Informatycznemu w Warszawie przy Alejach Jerozolimskich 132-136, któremu Ministerstwo Cyfryzacji powierzyło przetwarzanie danych przetwarzanych w ramach platformy SSDIP.
Okres przechowywania danych
Dane dotyczące osób wnioskujących o udostępnienie systemu SSDIP oraz dane osób wyznaczonych na redaktorów stron podmiotowych przechowywane są przez czas, w jakim osoby te pełniły swoje funkcje oraz przez okres wskazany w przepisach prawa po okresie, w którym osoby te przestały pełnić swoje funkcje.
Dane osobowe osób zawarte w materiałach publikowanych w ramach podmiotowych stron BIP przechowywane są przez okres ustalony przez osoby zarządzające treścią tych stron.
Prawa podmiotów danych
Osoby, których dane są przetwarzane w systemie głównym SSDIP, w tym osoby składające wnioski o przyznanie dostępu do SSDIP oraz osoby będące redaktorami podmiotowych stron BIP, mają prawo dostępu do swoich danych, prawo do sprzeciwu, prawo ograniczenia przetwarzania oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej. Z wnioskiem w sprawie realizacji ww. praw należy się zwracać do administratora systemu tj. Ministra Cyfryzacji lub wyznaczonego inspektora ochrony danych na adres iod@mc.gov.pl.
Osoby, których dane są publikowane w ramach treści materiałów zamieszczanych na podmiotowych stronach BIP maja prawo dostępu do danych, prawo do sprzeciwu, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, w którym ich publikacja jest wymagana. Z wnioskiem w sprawie realizacji ww. praw należy się zwracać do administratora danych podmiotu, którego dana strona BIP dotyczy, lub wyznaczonego przez niego inspektora ochrony danych.
Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
Osobom, których dane są przetwarzane w systemie SSDIP lub na podmiotowych stronach BIP publikowanych przez poszczególne podmioty przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych
Przetwarzanie danych osobowych osób składających wnioski o dostęp do SSDIP oraz osób wyznaczonych do redakcji poszczególnych stron podmiotowych BIP jest niezbędne dla zapewnienia kontroli dostępu i wynika z przepisu prawa, tj. art. 9 ust. 4 pkt 3 oraz art. 9 ust. 4a ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1429) oraz § 15 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. Nr 10, poz. 68), w związku z art. 20a ustawy z dnia 17 lutego o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 700, 730, 848, 1590 i 2294) i przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2247).
Publikowanie danych osobowych na stronie systemu SSDIP oraz na podmiotowych stronach BIP jest dopuszczalne tylko wtedy, jeśli wynika z przepisów prawa, lub jeśli administrator danych uzyskał zgodę tych osób na ich publikację.Zapoznałem się..