Ogłoszenie o pracę

Forma zatrudnienia
umowa o pracę na czas określony  
Rodzaj pracy
inne - pole do podania szukanego hasła  
Stanowisko
Inspektor ds. kadr i administracji  
E-mail
 
Telefon
17 787 48 53  
Fax
17 787 48 70  
Data składania
2019-05-08  
Data wygaśnięcia
2019-12-31  
Tagi
 
Województwo
 
Powiat
 
Gmina
Miasto
 
Ulica
 
Numer budynku
1  

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

MOSiR w MIELCU

Nazwa i adres Jednostki: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mielcu, ul. Solskiego 1, 39-300 Mielec

Stanowisko: Inspektor ds. kadr i administracji.

Informacje dodatkowe: 1 etat w pełnym wymiarze czasu pracy

I. Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem:

Wymagania niezbędne:

 1. Posiada obywatelstwo polskie.
 2. Posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych.
 3. Nie była karana za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 4. Nieposzlakowana opinia.
 5. Wykształcenie: wykształcenie wyższe o specjalności umożliwiającej wykonywanie zadań na tym stanowisku i co najmniej 2 letni staż pracy lub średnie umożliwiające wykonywanie zadań na tym stanowisku i co najmniej 5 letni staż pracy
 6. Znajomość przepisów prawa w zakresie: znajomość przepisów z zakresu prawa pracy- w tym: Kodeks Pracy, ustawy o pracownikach samorządowych, ubezpieczeń społecznych, ZFŚS oraz :,
  • dobra znajomość pakietu biurowego MS OFFICE,
  • dobra znajomość programów kadrowych – TARAN, programu sprawozdawczego GUS, płatnik, bankowego systemu obsługi przelewów,
  • znajomość ustawy o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Wymagania dodatkowe:

 1. Doświadczenie w prowadzeniu spraw kadrowych
 2. Umiejętność sporządzania analiz.
 3. Biegła obsługa komputera.
 4. Umiejętność redagowania decyzji, pism.
 5. Samodzielność, operatywność, systematyczność, sumienność, umiejętność organizacji pracy, wysoka kultura osobista.
 6. Komunikatywność w stosunkach interpersonalnych.
 7. Umiejętność pracy w zespole.
 8. Umiejętność obsługi programów księgowych: OTAGO.
 9. Terminowość w realizacji zadań.

II. Wskazanie zakresu zadań wykonywanych na stanowisku:

 1. prowadzenie pełnej dokumentacji kadrowej pracowników zgodnie ze stosownymi przepisami - Kodeks Pracy,
  • obsługa programu Kadry - TARAN
  • sporządzanie sprawozdań statystycznych z zakresu stanu i ruchu kadrowego,
  • sporządzanie sprawozdań statystycznych dla celów GUS,
  • obsługę kadrową w zakresie poprawności przygotowywanych dokumentów,
  • przygotowanie umów  pracowników,
  • przygotowanie świadectw pracy i dokumentacji związanej z rozwiązaniem stosunku pracy,
  • prowadzenie akt personalnych wszystkich pracowników,
  • przygotowywanie umów-zleceń ,
  • prowadzenie i ustalanie urlopów pracowników administracji i obsługi,
  • sporządzanie dokumentacji związanej z przejściem pracowników do innej jednostki, na renty lub emerytury,
  • prowadzenie na bieżąco rejestru absencji chorobowej i urlopów.
  • przygotowywanie od strony formalnoprawnej dokumentów dotyczących zatrudnienia, rozwiązania umów o pracę, zaszeregowania, przeniesień, urlopów, ZFŚS i innych spraw wynikających ze stosunku pracy;
  • ustalanie uprawnień urlopowych i prowadzenie dokumentacji z tym związanej (karty urlopowe, plany urlopowe, ekwiwalent za urlop);
  • prowadzenie ewidencji czasu pracy, urlopów pracowniczych, zwolnień lekarskich; prowadzenie ewidencji  badań lekarskich oraz uprawnień SEP pracowników i kontrola ich aktualności
  • wydawanie zaświadczeń dotyczących stosunku pracy na wniosek pracownika; rozliczanie pracowników z wykorzystanych dni urlopów wypoczynkowych oraz innych przerw w wykonywaniu pracy określonych w Kodeksie Pracy

• inne czynności z zakresu kadr

 1. możliwość pracy na kasie basenów odkrytych i lodowisku,
 2. możliwość wykonywania przelewów bankowych

 

 

III. Warunki pracy:

 1. Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:

praca przy monitorze ekranowym.

 1. Miejsce i otoczenie organizacyjno - techniczne stanowiska pracy: narzędzia i materiały pracy – komputer, kserokopiarka, niszczarka, skaner.

IV. Oferty kandydatów na stanowisko głównego księgowego powinny zawierać:

 1. List motywacyjny własnoręcznie podpisany.
 2. Życiorys lub CV.
 3. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz wymagany staż pracy.
 4. Oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych oraz o posiadaniu obywatelstwa polskiego.
 5. Zaświadczenie z KRK, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 6. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacyjnych na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., zgodnie z załączonym wzorem.
 7. Kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust.2 ustawy o pracownikach samorządowych, jest zobowiązany do złożenia także kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.


 

V. Informacja o wskaźniku zatrudniania osób niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych w MOSiR, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych był wyższy niż 6%.


 

Dokumenty należy dostarczyć wyłącznie w formie pisemnej - listownie lub osobiście do dnia 8 maja 2019 roku, pod adres  MOSiR w Mielcu, ul. Solskiego 1, 309-300 Mielec.

Dokumenty należy składać w zaklejonych kopertach z dopiskiem;

nabór na stanowisko Inspektor ds. kadr i administracji”.

O terminie decyduje data wpływu do kancelarii. Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Kandydaci proszeni są o podanie kontaktu telefonicznego oraz adresu email.

 Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej          www.mosir.mielec.pl.

 

 


 

Informacje dodatkowe:

 1. Wymagane dokumenty i oświadczenia powinny być opatrzone podpisem kandydata.
 2. Organizator procesu rekrutacji zastrzega sobie prawo nie wybrania żadnego z kandydatów.
 3. Dokumenty aplikacyjne kandydata, który został wyłoniony w procesie rekrutacji, zostają dołączone do akt osobowych.
 4. Dokumenty pozostałych kandydatów są przechowywane przez 3 miesiące, a jeżeli w tym okresie nie zostaną odebrane przez osoby, które je złożyły, podlegają komisyjnemu zniszczeniu.
 5. Oferty otrzymane po terminie, niekompletne oraz nie spełniające wymogów formalnych nie będą rozpatrywane.
 6. MOSiR zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

O zachowaniu terminu wskazanego w ogłoszeniu decyduje data wpływu.


 

Mielec, dnia 23.04.2019 roku
 


 

…………………………………………………….

podpis kierownika jednostki

 

Załączniki

  Ogłoszenie 18,97 KB (doc) szczegóły pobierz
  Oświadczenie 473,7 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Informacja o wynikach naboru 326,89 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się