Ogłoszenie o pracę

Forma zatrudnienia
umowa o pracę na czas określony  
Rodzaj pracy
inne - pole do podania szukanego hasła  
Stanowisko
Główny Księgowy  
E-mail
 
Telefon
17 787 48 53  
Fax
17 787 48 70  
Data składania
2019-03-14  
Data wygaśnięcia
2019-08-31  
Tagi
 
Województwo
 
Powiat
 
Gmina
Miasto
 
Ulica
 
Numer budynku
1  

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

MOSiR w MIELCU

Nazwa i adres Jednostki: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mielcu, ul. Solskiego 1, 39-300 Mielec

Stanowisko: Główny Księgowy

Informacje dodatkowe: 1 etat w pełnym wymiarze czasu pracy

I. Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem:

Wymagania niezbędne:

 1. Posiada obywatelstwo polskie.

 2. Posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych.

 3. Nie była karana za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 4. Nieposzlakowana opinia.

 5. Wykształcenie: posiada ukończone ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe; lub ukończyła średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną; lub jest wpisany do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów; lub posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów.

 6. Udokumentowany staż pracy: posiada co najmniej 3-letnią praktykę w pracy związanej z obsługą księgową podmiotów.

 7. Znajomość przepisów prawa w zakresie: finansów publicznych, rachunkowości, zamówień publicznych, odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, o podatku dochodowym od osób prawnych i osób fizycznych, o podatku od towarów i usług, o ubezpieczeniach społecznych, o samorządzie gminnym; i umiejętność ich właściwego stosowania.

 8. Umiejętność obsługi bankowości elektronicznej.

Wymagania dodatkowe:

 1. Umiejętność sporządzania analiz.

 2. Biegła obsługa komputera.

 3. Umiejętność redagowania decyzji, pism.

 4. Samodzielność, operatywność, systematyczność, sumienność, umiejętność organizacji pracy, wysoka kultura osobista.

 5. Komunikatywność w stosunkach interpersonalnych.

 6. Umiejętność pracy w zespole.

 7. Umiejętność obsługi programów księgowych: OTAGO.

 8. Terminowość w realizacji zadań.

II. Wskazanie zakresu zadań wykonywanych na stanowisku:

 1. Prowadzenie rachunkowości i finansów jednostki budżetowej zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 2. Obsługa finansowo-księgowa, prowadzenie pełnej księgowości jednostki budżetowej za pomocą programu finansowo- księgowego.

 3. Księgowanie syntetyczne i analityczne wszystkich dokumentów księgowych.

 4. Uzgadnianie księgowości analitycznej z syntetyczną w terminach i na zasadach określonych w ustawie o rachunkowości.

 5. Przestrzeganie dyscypliny finansów publicznych.

 6. Prowadzenie gospodarki finansowej jednostki budżetowej zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 7. Prowadzenie rejestru VAT – sprzedaży i zakupów oraz JPK.

 8. Wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi.

 9. Dokonywanie wstępnej kontroli: zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym, kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych.

 10. Opracowywanie planów finansowych.

 11. Prawidłowe i terminowe rozliczanie należności i zobowiązań finansowych.

 12. Sporządzanie sprawozdań finansowych, statystycznych oraz sporządzanie bilansu w obowiązujących terminach.

 13. Prowadzenie korespondencji w zakresie spraw finansowych.

 14. Prowadzenie ksiąg rachunkowych jednostki budżetowej za pomocą komputera przy użyciu programu OTAGO

 15. Naliczanie wynagrodzeń pracowniczych i sporządzanie list płac za pomocą komputera przy użyciu programu.

 16. Obsługa programu PŁATNIK.

 17. Sporządzanie informacji do ZUS, US, prowadzenie dokumentacji podatkowej oraz zusowskiej.

III. Warunki pracy:

 1. Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:

praca przy monitorze ekranowym.

 1. Miejsce i otoczenie organizacyjno - techniczne stanowiska pracy: narzędzia i materiały pracy – komputer, kserokopiarka, niszczarka, skaner.

IV. Oferty kandydatów na stanowisko głównego księgowego powinny zawierać:

 1. List motywacyjny własnoręcznie podpisany.

 2. Życiorys lub CV.

 3. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz wymagany staż pracy.

 4. Oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych oraz o posiadaniu obywatelstwa polskiego.

 5. Zaświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 6. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacyjnych na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., zgodnie z załączonym wzorem.

 7. Kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust.2 ustawy o pracownikach samorządowych, jest zobowiązany do złożenia także kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.


 

V. Informacja o wskaźniku zatrudniania osób niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych w MOSiR, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych był wyższy niż 6%.


 

Dokumenty należy dostarczyć wyłącznie w formie pisemnej - listownie lub osobiście do dnia:

14 marca 2019 roku,

pod adres:

MOSiR w Mielcu, ul. Solskiego 1, 309-300 Mielec.

Dokumenty należy składać w zaklejonych kopertach z dopiskiem;

nabór na stanowisko Głównego Księgowego MOSiR Mielec”.


 

Informacje dodatkowe:

 1. Wymagane dokumenty i oświadczenia powinny być opatrzone podpisem kandydata.

 2. Organizator procesu rekrutacji zastrzega sobie prawo nie wybrania żadnego z kandydatów.

 3. Dokumenty aplikacyjne kandydata, który został wyłoniony w procesie rekrutacji, zostają dołączone do akt osobowych.

 4. Dokumenty pozostałych kandydatów są przechowywane przez 3 miesiące, a jeżeli w tym okresie nie zostaną odebrane przez osoby, które je złożyły, podlegają komisyjnemu zniszczeniu.

 5. Oferty otrzymane po terminie, niekompletne oraz nie spełniające wymogów formalnych nie będą rozpatrywane.

 6. MOSiR zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

O zachowaniu terminu wskazanego w ogłoszeniu decyduje data wpływu.


 


 


 

…………………………………………………….

Mielec,26,02.2019 podpis kierownika jednostki

Załączniki

  Ogłoszenie 1,05 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Oświadczenia kandydata 470,19 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Protokół Komisji Rekrutacyjnej 230,44 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Lista kandydatów s...mogi formalne 234,73 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Informacja o wyniku naboru 339,18 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się