Ogłoszenie o pracę

Tytuł ogłoszenia
Otwarty i konkurencyjny nabór na stanowisko urzędnicze  
Rodzaj pracy
kontrola / audyt  
Stanowisko
Inspektor ds. ochrony danych osobowych  
E-mail
 
Telefon
 
Fax
 
Data składania
2022-08-31  
Data wygaśnięcia
2023-08-31  
Tagi
 
Województwo
PODKARPACKIE  
Powiat
mielecki  
Gmina
Mielec
Miasto
Mielec  
Ulica
ul. Solskiego  
Numer budynku
1  

OGŁOSZENIE O NABORZE

NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mielcu

ul. Solskiego 1

ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze –

Inspektor ds. ochrony danych osobowych

 

1. Stanowisko pracy:

Inspektor ds. ochrony danych osobowych

Wymiar czasu pracy: 1/5 etatu

2. Wymagania niezbędne wobec kandydata:

a) posiada obywatelstwo polskie z uwzględnienie art. 11 ust. 2 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych,

b) posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,

c) nie był karany za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

d) cieszy się nieposzlakowana opinią,

e) posiada wykształcenie wyższe,

f) posiada wiedzę z obszaru przepisów ustaw: z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz ustawy z o samorządzie gminnym, ustawypracownikach samorządowych.


3. Wymagania dodatkowe:

a) wiedza z zakresu funkcjonowania samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych,

b) zdolność analitycznego myślenia i umiejętność pracy w zespole,

c) komunikatywność, samodzielność,

d) dobra organizacja pracy.

4. Wskazanie zakresu zadań wykonywanych na stanowisku:

 1. informowanie Administratora oraz pracowników Urzędu, którzy przetwarzają dane osobowe, o obowiązkach spoczywających na nich wynikających z obowiązujących przepisów i doradzanie im w tej sprawie,
 2. monitorowanie przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych, w tym podział obowiązków,
 3. podejmowanie działań zwiększających świadomość konieczności ochrony danych osobowych, szkolenie pracowników MOSiR uczestniczących w operacjach przetwarzania danych osobowych oraz powiązane z tym audyty,
 4. udzielanie na żądanie zaleceń co do oceny skutków dla ochrony danych oraz monitorowanie jej wykonania,
 5. współpraca z Urzędem Ochrony Danych Osobowych,
 6. pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla  Urzędu Ochrony Danych Osobowych w kwestiach związanych z ochroną danych osobowych i prowadzenie w tym zakresie konsultacji,
 7. pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla osób, których dane osobowe są przetwarzane, we wszystkich sprawach związanych z tym przetwarzaniem oraz z wykonywaniem przysługujących im praw na mocy obowiązujących przepisów w zakresie ochrony danych osobowych,
 8. monitorowanie i opiniowanie wdrażania odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych w celu skutecznej realizacji zasad ochrony danych oraz w celu wprowadzenia niezbędnych zabezpieczeń przetwarzania danych osobowych i ochrony praw osób, których dane dotyczą,
 9. monitorowanie wdrożenia i stosowania polityki ochrony danych osobowych oraz instrukcji zarządzania systemem informatycznym,
 10. przygotowywanie oraz opiniowanie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych,
 11. prowadzenie rejestru czynności przetwarzania danych osobowych w formie pisemnej i elektronicznej,
 12. nadzór nad wydawaniem upoważnień do przetwarzania danych osobowych,
 13. prowadzenie rejestru wydanych upoważnień do przetwarzania danych osobowych,
 14. zgłaszanie naruszenia ochrony danych osobowych organowi nadzorczemu oraz  opiniowanie konieczności zawiadomienia osób, których dane dotyczą, o takim naruszeniu,
 15. opiniowanie w zakresie wykonywania obowiązku informacyjnego i realizacji uprawnień osób, których dane osobowe są przetwarzane,
 16. opiniowanie w sprawie udostępniania danych osobowych odbiorcom danych.

 

5. Warunki pracy:

a) wymiar czasu pracy: 1/5 etat,

b) miejsce pracy: ul. Solskiego 1 Mielec, Miejski Ośrodek Sportu i Rekracji

c) praca wymagająca wysokiego stopnia samodzielności i współpracy z innymi działami.

6. Informacja o wskaźniku zatrudniania osób niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych w MOSiR, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych był wyższy niż 6%.

7. Wymagane dokumenty:

a) list motywacyjny własnoręcznie podpisany,

b) życiorys lub CV,

c) kserokopie świadectw pracy, dyplomów oraz innych dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje,

d) w przypadku gdy kandydatem jest osoba niepełnosprawna – kopie dokumentów potwierdzających niepełnosprawność,

e) oświadczenie, że kandydat jest obywatelem polskim,

f) oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,

g) oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (po rozstrzygnięciu konkursu potwierdzone przez Krajowy Rejestr Karny „zapytanie o udzielenie informacji o osobie”,

h) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacyjnych na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., zgodnie z załączonym wzorem.

 

8. Miejsce i termin złożenia dokumentów:

Dokumenty należy dostarczyć wyłącznie w formie pisemnej - listownie lub osobiście do dnia 31 sierpnia 2022 roku, pod adres  Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mielcu, ul. Solskiego 1, 39-300 Mielec.

Dokumenty należy składać w zaklejonych kopertach z dopiskiem;

„nabór na stanowisko Inspektor ds. ochrony danych osobowych”.

O terminie decyduje data wpływu do sekretariatu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Kandydaci proszeni są o podanie kontaktu telefonicznego oraz adresu email.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej          www.mosir.mielec.pl.

Informacje dodatkowe:

a) Organizator procesu rekrutacji zastrzega sobie prawo nie wybrania żadnego z kandydatów.

b) Dokumenty aplikacyjne kandydata, który został wyłoniony w procesie rekrutacji, zostają dołączone do akt osobowych.

c) Dokumenty pozostałych kandydatów są przechowywane przez 3 miesiące, a jeżeli w tym okresie nie zostaną odebrane przez osoby, które je złożyły, podlegają komisyjnemu zniszczeniu.

Mielec, dnia 17 sierpnia 2022 r.
 
                         

                                                                                        Dyrektor

                                                                     Miejskiego Ośrodka Sportu

                                                          i Rekreacji w Mielcu

 

                                                      Mirosława Gorazd

Przeczytaj o systemie i przetwarzanych w nim danych

Tożsamość administratora systemu
Administratorem Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej (SSDIP), który służy do udostępniania podmiotowych stron BIP jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-583) przy Al. Ujazdowskich 1/3, który zapewnia jego rozwój i utrzymanie. Minister Cyfryzacji w ramach utrzymywania i udostępniania systemu SSDIP zapewnia bezpieczeństwo publikowanych danych, wymagane funkcjonalności oraz rejestrowanie i nadawanie uprawnień redaktorów BIP dla osób wskazanych we wnioskach podmiotów zainteresowanych utworzeniem własnych stron podmiotowych przy użyciu SSDIP zgodnie z art. 9 ust. 4 pkt 3 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1429).
Minister Cyfryzacji, jako administrator systemu SSDIP jest jednocześnie administratorem danych osób wnioskujących o dostęp do SSDIP w celu utworzenia podmiotowych stron BIP oraz osób wyznaczonych do ich redagowania.
Tożsamość administratora danych
Administratorem danych osobowych przetwarzanych w systemie SSDIP w zakresie osób wnioskujących o utworzenie podmiotowej strony BIP oraz osób wyznaczonych do ich redagowania (redaktorów podmiotowych stron BIP) jest Minister Cyfryzacji.

Administratorami danych publikowanych na podmiotowych stronach BIP utworzonych w ramach SSDIP są podmioty, które daną stronę podmiotową BIP utworzyły. Podmioty te decydują o treści danych, w tym treści i zakresie danych osobowych publikowanych na podmiotowych stronach BIP, ich rozmieszczeniu, modyfikacji i usuwaniu.
Minister Cyfryzacji, jako Administrator systemu SSDIP w odniesieniu do materiałów publikowanych na podmiotowych stronach BIP jest podmiotem przetwarzającym. Może on ingerować w treść materiałów publikowanych na poszczególnych stronach podmiotowych BIP jedynie w przypadku, gdy właściwy podmiot, który daną stronę utworzył i nią zarządza utracił do niej dostęp lub z innych przyczyn utracił nad nią kontrolę.
Dane kontaktowe administratora systemu SSDIP
Z administratorem systemu SSDIP można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, pisemnie na adres siedziby administratora, lub na adres ul. Królewska 27, 00-060 Warszawa.
Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych
Administrator systemu SSDIP wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl lub listownie – na adres ul. Królewska 27, 00-060 Warszawa. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować wyłącznie w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych osób składających wnioski o udostepnienie SSDIP, redaktorów poszczególnych stron BIP, oraz incydentów bezpieczeństwa.
W sprawach przetwarzania danych osobowych zawartych w treści materiałów publikowanych w ramach poszczególnych stron podmiotowych, należy się kontaktować z inspektorem ochrony danych podmiotu, którego strona BIP dotyczy, ich redaktorem lub kierownictwem podmiotu, który daną stronę podmiotowa BIP utworzył.
Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania
Celem przetwarzania danych publikowanych na stronach podmiotowych BIP przez poszczególne podmioty jest udostępnienie informacji publicznej wytworzonej w urzędzie i dotyczącej działalności urzędu. Podstawę prawną publikacji stanowi wypełnienie obowiązku prawnego, o którym mowa w art. 8 oraz art. 9 ust 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.
Celem udostępniania systemu SSDIP przez Ministra Cyfryzacji jest umożliwienie podmiotom zobowiązanym, o których mowa w art. 4 ust 1 i 2 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, utworzenia i prowadzenia własnych stron BIP (co wynika z art. 9 ust. 4 pkt 3 oraz art. 9 ust. 4a ww. ustawy).
Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych
Dane osobowe w zakresie imienia, nazwiska, nr telefonu, nr faksu dotyczące redaktorów podmiotowych stron BIP oraz dane osobowe publikowane w ramach treści materiałów zamieszczanych na poszczególnych podmiotowych stronach BIP są danymi udostępnianymi publicznie bez żadnych ograniczeń, w tym Centralnemu Ośrodkowi Informatycznemu w Warszawie przy Alejach Jerozolimskich 132-136, któremu Ministerstwo Cyfryzacji powierzyło przetwarzanie danych przetwarzanych w ramach platformy SSDIP.
Okres przechowywania danych
Dane dotyczące osób wnioskujących o udostępnienie systemu SSDIP oraz dane osób wyznaczonych na redaktorów stron podmiotowych przechowywane są przez czas, w jakim osoby te pełniły swoje funkcje oraz przez okres wskazany w przepisach prawa po okresie, w którym osoby te przestały pełnić swoje funkcje.
Dane osobowe osób zawarte w materiałach publikowanych w ramach podmiotowych stron BIP przechowywane są przez okres ustalony przez osoby zarządzające treścią tych stron.
Prawa podmiotów danych
Osoby, których dane są przetwarzane w systemie głównym SSDIP, w tym osoby składające wnioski o przyznanie dostępu do SSDIP oraz osoby będące redaktorami podmiotowych stron BIP, mają prawo dostępu do swoich danych, prawo do sprzeciwu, prawo ograniczenia przetwarzania oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej. Z wnioskiem w sprawie realizacji ww. praw należy się zwracać do administratora systemu tj. Ministra Cyfryzacji lub wyznaczonego inspektora ochrony danych na adres iod@mc.gov.pl.
Osoby, których dane są publikowane w ramach treści materiałów zamieszczanych na podmiotowych stronach BIP maja prawo dostępu do danych, prawo do sprzeciwu, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, w którym ich publikacja jest wymagana. Z wnioskiem w sprawie realizacji ww. praw należy się zwracać do administratora danych podmiotu, którego dana strona BIP dotyczy, lub wyznaczonego przez niego inspektora ochrony danych.
Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
Osobom, których dane są przetwarzane w systemie SSDIP lub na podmiotowych stronach BIP publikowanych przez poszczególne podmioty przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych
Przetwarzanie danych osobowych osób składających wnioski o dostęp do SSDIP oraz osób wyznaczonych do redakcji poszczególnych stron podmiotowych BIP jest niezbędne dla zapewnienia kontroli dostępu i wynika z przepisu prawa, tj. art. 9 ust. 4 pkt 3 oraz art. 9 ust. 4a ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1429) oraz § 15 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. Nr 10, poz. 68), w związku z art. 20a ustawy z dnia 17 lutego o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 700, 730, 848, 1590 i 2294) i przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2247).
Publikowanie danych osobowych na stronie systemu SSDIP oraz na podmiotowych stronach BIP jest dopuszczalne tylko wtedy, jeśli wynika z przepisów prawa, lub jeśli administrator danych uzyskał zgodę tych osób na ich publikację.Zapoznałem się..